صنایع فولادی ایما

تولید کننده اتصالات جوشی فولادی

اتصالات جوشی خاصاسپلیت تی Split Tee اسپلیت تی Split tee سه راهی با میله راهنما Barred tee سویپلت سدل و نیپل Saddle and Nipple سویپلت سویپلت Sweepolet