صنایع فولادی ایما

تولید کننده اتصالات جوشی فولادی

اتصالات جوشی استانداردزانوئی ۴۵ درجه شعاع بلند زانویی ۴۵ درجه شعاع بلند و کوتاه Long and short radius 45° elbow زانوئی 90 درجه شعاع بلند و کوتاه زانویی ۹۰ درجه شعاع بلند و کوتاه Long and short radius 90° elbow زانوئی 180 درجه شعاع بلند و کوتاه زانویی ۱۸۰ درجه شعاع بلند و کوتاه Long and short radius 180° elbow سه راهی مساوی سه راهی مساوی Equal tee سه راهی نامساوی سه راهی نامساوی Reducing tee تبدیل هم مرکز تبدیل هم مرکز Concentric reducer تبدیل غیر هم مرکز تبدیل غیر هم مرکز Eccentric reducer درپوش Cap درپوش Cap