صنایع فولادی ایما

تولید کننده اتصالات جوشی فولادی

زانوئی ۴۵ درجه شعاع بلند